Home > Dokumenty k pôžičkám > Zmluva o pôžičke

Zmluva o pôžičke

September 27th, 2011

Zmluva o pôžičke vytvára vzťah medzi veriteľom a dlžníkom. Veriteľ prenechá právo dlžníkovi na zaobchádzanie s vecou, ktorá je predmetom zmluvy o pôžičke. Jedná sa o zastupiteľné veci a vo väčšine prípadov sú to peniaze.

Pri uzatváraní pôžičkovej zmluvy medzi dlžníkom a veriteľom stačí keď dôjde k ústnej dohode, keďže zákon nevyžaduje písomnú formu, ktorá by musela byť podpísaná pred notárom, alebo na matrike. Avšak pokiaľ ide o väčšiu čiastku peňazí, dlžník by mal podpísať zmluvu pred notárom, aby sa v budúcnosti nedožadoval toho, že zmluvu vôbec nepodpísal. Veriteľ by mal v každom prípade peniaze preposlať na bankový účet, aby existoval doklad o tom, že peniaze boli riadne požičané, na základe zmluvy o pôžičke.

Dávajte však pozor na rozdiel medzi zmluvou o pôžičke a medzi zmluvou, ktorá sa uzatvára na základe Obchodného zákonníka. V prvom prípade je možné zmluvu vystaviť úročne, ale taktiež aj bezúročne. Avšak najčastejšie sa vždy dohodne aj úrok.

Tak ako každá zmluva, taktiež aj zmluva o pôžičke obsahuje určite náležitosti. Prvou sú zmluvné strany, kde musia byť spomenuté informácie o veriteľovi a dlžníkovi. Druhým bodom je predmet zmluvy, kde sa uvádza, čo vlastne veriteľ poskytuje dlžníkovi. V treťom bode sa vyskytuje výška pôžičky a vo štvrtom výška úroku, na ktorom sú dohodnuté obe strany. Piaty bod obsahuje plnenie predmetu zmluvy, kde sa obidve strany zaviažu ku svojim právam a povinnostiam. Posledný, šiesty bod sú záverečné ustanovenia, v ktorých sa najčastejšie vyskytujú právne dodatky, o tom v koľkých kópiach sa zmluva vyhotovuje, a ďalšie podrobnosti, ktoré je potrebné na záver pripomenúť. Na koniec sa napíše kde a kedy bola zmluva podpísaná, a následne sa podpíše oboma stranami.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.